Lajme: Përmbledhje

Dëgjesë Publike mbi Fazën e Parë të hartimit të PPV-së, Bashkia Gramsh

22/09/2017

 

 

Bashkia Gramsh, më datë 22.09.2017, ora 11:00, organizoi dëgjesën e dytë publike, mbi Analizën Territoriale të bashkisë.

Dëgjesë Publike mbi marrjen e Nismës për hartimin e PPV-së, Bashkia Përmet

21/09/2017

Bashkia Përmet, më datë 21.09.2017, ora 10:00, organizoi dëgjesën e parë publike, për njoftimin e fillimit të procesit të hartimi të PPV-së.

Dëgjesë Publike mbi marrjen e Nismës për hartimin e PPV-së, Bashkia Këlcyrë

21/09/2017

Bashkia Këlcyrë, më datë 21.09.2017, ora 12:00, organizoi dëgjesën e parë publike, për njoftimin e fillimit të procesit të hartimi të PPV-së.

Dëgjesë Publike mbi marrjen e Nismës për hartimin e PPV-së, Bashkia Kolonjë

20/09/2017

Bashkia Kolonjë, më datë 20.09.2017, ora 12:00, organizoi dëgjesën e parë publike, për njoftimin e fillimit të procesit të hartimi të PPV-së.

Dëgjesë Publike mbi Fazën e Parë të hartimit të PPV-së, Bashkia Belsh

20/09/2017

 

 

Bashkia Belsh, më datë 20.09.2017, ora 11:00, organizoi dëgjesën e dytë publike, mbi Analizën Territoriale të bashkisë Belsh.

Dëgjesë Publike mbi Fazën e Parë të hartimit të PPV-së, Bashkia Mirditë

15/09/2017

Bashkia Mirditë, më datë 15.09.2017, ora 11:00, organizoi dëgjesën e parë publike, mbi Analizën Territoriale të bashkisë.

Dëgjesë Publike mbi Fazën e Parë të hartimit të PPV-së, Bashkia Pukë

14/09/2017

Bashkia Pukë, më datë 14.09.2017, ora 11:00, organizoi dëgjesën e parë publike, mbi Analizën Territoriale të bashkisë Pukë.

Projekti BRIGAID - Ftesë për pjesëmarrje në Konferencën e 1-rë organizuar nga Lideri i projektit TuDelft

13/09/2017

Konferenca e Parë e projektit BRIGAID organizohet në Venecia, Itali (Qyteti i bukur i ndërtuar mbi 100 ishuj të vegjël në Lagunën e detit Adriatik)

Ngritja e Platformës së Monitorimit të zbatimit të planeve dhe zhvillimeve në territor

12/09/2017

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit gjatë periudhës kohore 2013-2016 ka hartuar në bashkëpunim 3 planet e para kombëtare për planifikimin dhe zhvillimin e qendrueshëm të territorit shqiptar, Planin e Përgjithshëm Kombëtar të Territorit, Planin e Integruar Ndërsektorial për Bregdetin dhe Planin e Integruar Ndërsektorial për zonën ekonomike Tiranë-Durrës. Planet janë miratuar në Këshillin Kombëtar të Territorit me datë 14 Qershor 2016.

Ndryshime në VKM Nr. 671, datë 29.07.2015, “Për miratimin e Rregullores së Planifikimit” dhe në Datamodel

07/09/2017

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit është autoriteti përgjegjës për të propozuar në Këshillin e Ministrave rishikimin e akteve apo hartimin e akteve të reja nënligjore për çështjet e planifikimit të territorit.

Faqet