Enxhi Masha

Përgjegjës në Sektorin e Zhvillimit të Regjistrit dhe Mirëmbajtjes të Bazës së të Dhënave – Drejtoria e Regjistrit të Planifikimit të Territorit

E-mail : enxhi.masha@planifikimi.gov.al

 

Enxhi Masha , lindur më 12 Nëntor 1991,Tiranë, ka kryer studimet e larta në Inxhinieri Gjeoinformatikë në Fakultetitn e Gjeologjisë dhe Minierave në Universitetin Politeknik të Tiranës.(Tetor 2010 – Korrik 2015)

Ka njohur mbi programet kompjuterike si : ArcGis , Paketa Adobe ,Auto Cad, Free Mat, MatLab, SGEMSetj

Eksperiencën e parë profesionale e ka pasur pranë AKPT-së , ku në periudhën Korrik 2014 – Janar 2015 ka kryer praktikën studentore pranë Drejtorisë së Zhvillimit të Territorit.

Për periudhën Janar 2015-Gusht 2015 ka punuar si Specialist pranë Drejtorisë se Burimeve Mbështetëse në AKPT.Nga 1 Shtatori 2015 ka kaluar në Sektorin e Asistencës për Regjistrin e Territorit në pozicionin Specialist.

Zotëron mirë gjuhën Anglisht dhe Italisht.