Besmira Caca

Përgjegjëse në Sektorin e IT  - Drejtoria e Regjistrit të Planifikimit të Territorit

Email: besmira.caca@planifikimi.gov.al

 

Znj. Besmira Caca ka lindur më 26 Shtator 1985.

 

Znj. Caca është përgjegjëse e Sektorit IT dhe Mirëmbajtja e Regjistrit. Gjatë vitit 2013-2014 ka punuar pranë kompanisë Intersig. Në vitet 2009 - 2011 ka punuar si IT dhe mësuese në shkollën jo-publike “Nobel”. Në Qershor të 2007-ës dhe 2008-ës ka marr pjesë në projektin 3-mujor të Punësimit Veror Sezonal të Studentëve, Bashkia Tiranë. Në periudhën Shkurt - Qershor të 2005-ës ka kryer praktikën mësimore pranë Këshillit të Qarkut Tiranë për informatizimin e Rregjistrit të Kadastrës.

 

Znj.Caca ka mbaruar studimet e larta në Universitetin e  Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Dega Informatikë në vitin 2009. Prej vitit 2011 vashdon studimet për Financë – Kontabilitet në Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës.

 

Zotëron shumë mirë  gjuhën Angleze dhe Italiane.